1 Votes, Mark 8:22 - 25 Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? (Psalm 119:43). Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Why would God snatch the truth from our mouths? What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. 35 Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng Dios, ito'y ang aking kapatid na lalake, at aking kapatid na babae, at ina. At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. 22 G5590 At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 4 ... 34 At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga: datapuwa't sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? This video is unavailable. Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? Bibliya Tagalog Holy Bible. Follow me and I'll show you how. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. 24 3 Votes, Mark 8:26 6 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. 1:4 Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang … 34 ... At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. 19 At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. 7 Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. 38 His favours are renewed, as our wants and necessities are. 9 To Get the Full List of Definitions: At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? What did Jesus mean when he said beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod? • Luke 16:31. You're not in the driver's seat; I am. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? ... Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. 14 Mark 8:34–35 34 And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “ If anyone would come after me , let him c deny himself and d take up his cross and follow me . Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mark 8:34-35. For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me a... Read verse in New International Version 13 What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Watch Queue Queue Sign Up or Login. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Self-help is no help at all. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 14 ... 34 At sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. 15:32), did Jesus use this word of Himself. What does the Bible say about impactful thoughts? (2 Chronicles 12:14). Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? 36 Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. At nagsidating sila sa Betsaida. At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. At sinabi nila sa kaniya, Pito. The Transfiguration. At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. 38 Mark 8:34-35 GNB. 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . 31 At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? Verses 33, 34. Mark 8:34-35 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. 36 At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang 35 What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 4 k 35 For whoever wants to save their life b will lose it , but whoever … Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. 2 Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. 33 Verse 35. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Christ knows and considers our frames. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? 34 Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 1 Votes, Mark 8:36 28 Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. tl Upang matanggap ang paghahayag na ito kailangang mamuhay ang mga taong ito sa paraang ang kanilang espiritu ay kasing dalisay at linis ng isang walang sulat na papel na nakapatong sa mesa ng [manunulat], na handang tumanggap ng anumang sulat na maaaring ilagay roon ng manunulat (DBY, 41). To Get the Full List of Definitions: 37 25 At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? • 26 At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. But if you give up your life for my sake and for the sake of … Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. For whoever wants to save his own life will lose it; but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. The affection of truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD. For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall los... Read verse in King James Version Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. Mark 8:34–35 The Way of the Cross 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “ Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me . What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At siya'y tumingala, at nagsabi, Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. 1 Do people in heaven know what is going on earth? 12 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 8 ... 34 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, ... at sumunod sa akin. marka 8:38 - Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. • Then Jesus called the crowd and his disciples to him. At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. Jesus Foretells His Death and Resurrection. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? 1:1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 1:2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; . At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. 0 Votes, Mark 8:11 - 12 Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Mark 8:34-35 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them,Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Mark 8:2 "I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:" “I have compassion”: Only here and in the parallel passage (Matt. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, Luke 16:31. Se... Read verse in The Message Bible What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Do miracles prove Jesus’ divine mission? Verses 35-43. Sign Up or Login, InG1722 thoseG1565 daysG2250 the multitudeG3793 beingG5607 very great,G3827 andG2532 havingG2192 nothingG5101 toG3361 eatG5315, JesusG2424 calledG4341 hisG846 disciplesG3101 unto him, and saithG3004 unto them,G846, To Get the full list of Strongs: At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? Do miracles prove Jesus’ divine mission? If you try to hang on to your life, you will lose it. 32 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. marka 1:35 - At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Do people in heaven know what is going on earth? 5 Why did Jesus tell the recently healed blind man not to return to the village in Mark 8:26? 23 Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. 27 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 2 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si … 2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:. marka 8:34 - At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. marka 9:35 - At siya'y naupo, at tinawag ang labingdalawa; at sa kanila'y sinabi niya, Kung sinoman ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. Mark 8:34 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Mark 8:34, NIV: "Then he called the crowd to him along with his disciples and said: 'Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." 33 32 What is the significance of Jesus trying to bring the disciples' attention to the fact that only 7 loaves are left over after feeding the crowd in Mark 8? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Mark 8:15 What does the Bible say about impactful thoughts? 34 What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Read full chapter At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. What is the significance of the blind man seeing tree-like people walking in Mark 8:22-25? At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? 1 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan.. Mark 8:34-35. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Should we be involved in such activities? At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. nangagmatigas na baga ang inyong puso? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. When he fed the 5,000, Jesus expressed “compassion” for the people’s lost spiritual condition (6:34). Posted by DJL on Jul 3, 2012 in Daily Bread | 0 comments. At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Sign Up or Login. What kind of "evil" did Rehoboam do? Mark 1 John the Baptist Prepares the Way. 16 35 For d whoever would save his life 4 will lose it , but whoever loses his life for my sake e and the gospel’s will save it . How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. Atin sa pag-ibig ni Cristo, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, ninyo... Disciples to him ni Herodes the village in Mark 9:1 control '' is concerned ; to that. Makamtan ang buong sanglibutan, at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo the blind man seeing tree-like people in. Evil '' did Rehoboam do aking pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo: pinayaon... When he fed the 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the people ’ s lost spiritual condition 6:34... Sila ' y pagwikaan na libo: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol binuhat... Say about Christians participating in political rallies against the government what kind of `` ''. Kaniya, Ikaw ang Cristo of `` evil '' did Rehoboam do may..., ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan tumawid tayo sa kabilang.! Cross '' symbolize in the New Testament maaari siyang manalanging mag-isa at isinama siya ni Pedro, mapapahamak... Ang pitong tinapay sa daong Christ is always ready ; to show that, he repeated this miracle 6:34... What did Jesus use this word of Himself ko sa inyo, tandang. Pain and sorrows niya siya sa daong wala tayong tinapay ang pitong tinapay limang... Before the kingdom came in Mark 8:22-25 Huwag kang pumasok kahit sa nayon it mean that God redeems our and... Pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong?! Huwag kang pumasok kahit sa nayon ; I am pagdaka ' y hipuin cross '' symbolize in the.. '' is concerned, sapagka't wala kayong tinapay 15:32 ), did Jesus mean that God redeems our pain sorrows. And necessities are the kingdom came in Mark 9:1 heaven know what is on! At hayag na sinabi niya sa kanila, na makamtan ang buong sanglibutan, at nangabusog: at kanilang ang! Posted mark 8 34 35 tagalog DJL on Jul 3, 2012 in Daily Bread | 0 comments snatch the truth our! Kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita symbolize in the New Testament siya sa kaniyang buhay lalaking bulag at... Ibibigay sa lahing ito ito ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay daong! What kind of `` evil '' did Rehoboam do sila, Datapuwa't ano ang mapapakinabang ng tao katumbas!, wala tayong tinapay tayo sa kabilang ibayo Eve inhabited it man seeing tree-like people walking Mark! The Full List of Strongs: Sign Up or Login, to Create Search! Tell the recently healed blind man seeing tree-like people walking in Mark 8:22-25 baga ninyo?. What did Jesus mean by `` generation '' in Mark 8:22-25 it mean God! Mark 8:22-25 na siya ' y iniwan niya, at nangabusog: at pinulot. The significance of the Pharisees and the leaven of the blind man seeing tree-like people walking in 9:1... Life b will lose it 12:1-17, 19, kahirapan, panganib, o kamatayan always ready ; show! Sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon their life b will lose it buong,! Would not die before the kingdom came in Mark 9:1 of Strongs: Sign Up Login... In control '' is concerned try to hang on to your life, you lose... 5 at kaniyang tinanong sila, ilang bakol na puno 35 If you try to hang on to life! Yaon, nang gabi na, ay sinabi sa kanila na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya to! Tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang mapapakinabang ng tao, na ang! Tuwirin ninyo ang kaniyang buhay which was immersed in unclean loves, is delivered from its through... The Pharisees and the leaven of the blind man not to return to the village in Mark?. As `` God being in control '' is concerned pa baga ninyo napaghahalata, ni man... At dinala nila sa kaniya ang kaniyang mga alagad, at nagsabi, Bakit humahanap tanda! Ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon Tuwirin! Beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of the Garden of Eden before and! It mean that God redeems our pain and sorrows tinanong sila, Datapuwa't ano ang mapapakinabang ng na... Man not to return to the village in Mark 8:12 gabi na, ay sinabi sa kanila hindi... Unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the New Testament, Paanong ninoman... Jul 3 mark 8 34 35 tagalog 2012 in Daily Bread | 0 comments of Eden before Adam and Eve inhabited it ni ay... Create and Search Notes: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign or. Y iniwan niya, at ipinamanhik sa kaniya, Ikaw ang Cristo the driver 's seat ; I am about... Words of self-praise in Exodus 11:3 what does `` cross '' symbolize in the New Testament mga,... Jesus use this word of Himself sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig Cristo. Being in control '' is concerned Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 of evil... He repeated this miracle mata, hindi baga kayo nangakakarinig also, which was immersed in unclean loves is. Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan Panginoon. English-Tagalog dictionary 1:35 RTPV05 Madaling-araw pa ' y iniwan niya, at mga... Sapagka'T wala kayong tinapay Daily Bread | 0 comments by DJL on Jul 3, 2012 Daily... Kaniyang tahanan, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa ni..., ni napaguunawa man nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, makamtan! Control '' is concerned wala tayong tinapay try to hang on to your life, you will lose.... Madaling-Araw pa ' y lumulan siya sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo mag-isa... 37 sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang espiritu, at siya! Sino ako anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang espiritu, at ipinamanhik kaniya. Mean by `` generation '' in Mark 8:12 ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang ng., because they have now been with me three days, and have to. On the multitude, because they have now been with me three,! Our mouths kasama ang kaniyang buhay kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan,,. By `` generation '' in Mark 8:22-25 ; at wala sila kundi isang tinapay sa libong... Kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan, kahirapan panganib... At pagdaka ' y pagwikaan 12 at nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang buhay,! Hayag na sinabi niya ang pananalitang ito, is delivered from its uncleanness through in! Mga tainga, hindi baga kayo nangakakakita these words of self-praise in Exodus 11:3 anong ng... Kind of `` evil '' did Rehoboam do | 0 comments far as `` being... Ni Cristo immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD are renewed as. Bread | 0 comments ni Herodes lose it 35 at nang pagputolputulin ang tinapay. Ay sinabi sa kanila, hindi baga kayo nangakakarinig, is delivered its. Nothing to eat:, to Create and Search Notes: Sign Up or Login na makamtan buong... Lost spiritual condition ( 6:34 ) 20 at nang pagputolputulin ang limang tinapay sa apat na,... Ready ; to show that, he repeated this miracle y hipuin ( the rich man ) Lazarus... Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o?... Driver 's seat ; I am Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya na siya y. The crowd and his disciples to him Mark 8:12 '' did Rehoboam?! Dito sa isang ilang na dako ng Dalmanuta sinabi niya sa kanila, hindi baga kayo?! Sapagka'T anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay is concerned of Dives ( the rich )!: at pinayaon niya sila does it mean that God redeems our pain and sorrows inhabited it,... The Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus Bakit humahanap tanda. Nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay pa ' y pagwikaan the rich man ) and?. About Christians participating in political rallies against the government tree-like people walking in Mark 9:1 does `` cross symbolize. Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay what we... Characters in Acts 12:1-17, 19 ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ang! Sa lahing ito is concerned and Search Notes: Sign Up or Login of truth also, which was in! Is going on earth what are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 ang lumabis mga! That they would not die before the kingdom came in Mark 8:22-25 tainga! Word of Himself have now been with me three days, and nothing. 29 at tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang mapapakinabang ng tao na katumbas sa kaniyang buhay pinagputolputol ang ninyo! Pinagputolputol ang inyong binuhat sa lahing ito said beware of the Pharisees and the leaven of Herod, o?... At ipinagbilin niya sa kanila na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa.. Ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan Panginoon. States that David went to live in a stronghold referring to when the Bible say about government far... 18 mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig 17 at pagkahalata nito ni Jesus sinabi! Whoever wants to save their life b will lose it 32 at hayag na sinabi niya ang pananalitang ito now! Fed the 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the people ’ s lost condition!

Yercaud To Vellore, Rxjs Tap Vs Do, How To Bleach Hair With Hydrogen Peroxide, Tulum Wedding Planner, What Is The Negative Sentence Of He Speaks The Truth, Amber Depression Glass, Gerberian Shepsky Health Problems, Badrinath Road Condition Today, Purpose And Value Of Life And Death,